Normativa

Aclariments del reglament Futbol 7

El partit dura dues parts de 25 minuts. Els partits hauran d’acabar a l’hora marcada en el calendari, sigui quina sigui l’hora d’inici  (el retard dels equips pot significar una reducció de la durada del partit).

En cas de pluja es disputaran els partits  excepte quan les característiques de la instal·lació ho impedeixin. En tot cas l’àrbitre té l’obligació de suspendre el partit si creu que es posa en perill la integritat física dels jugadors.

Es podran fer tots els canvis de jugadors que es desitgi sempre  pel centre del camp, quan la pilota no estigui en joc i sempre  que surti abans el jugador substituït.

El porter pot sortir de l’àrea per jugar amb els peus.

Cessió. El porter no pot agafar la pilota amb les mans quan aquesta prové d’un jugador del mateix equip (excepte si es tracta d’un rebot, o d’una cessió feta de la cintura cap a dalt); si això succeeix serà falta i es traurà des del punt on el porter hagi comès la infracció, excepte quan la distància des d’aquest punt a la línia de gol sigui inferior a 7 metres; en aquest cas el punt de llançament es retardarà fins quedar a la distància mínima de 7 metres o passes).
La victòria valdrà 3 punts i l’empat 1.

En cas de demanar tanca després d’una falta aquesta serà col·locada a 7 passes de distància.

Es pot posar en joc la pilota sense demanar tanca defensiva sense esperar el xiulet de l’àrbitre.

delegats/capitans
Cada equip haurà de tenir un delegat o capità que serà l’encarregat i responsable de:
  • Representar el seu equip en el cas que es convoqui una reunió.
  • Revisar setmanalment i mitjançant correu electrònic calendaris, classificacions, possibles sancions i tot allò que pugui interessar al seu equip.
  • Can Caralleu comunicarà modificacions del calendari i  incidències a tots els  capitans i aquets són els responsables de difondre la informació als seus equips.
  • Es pot demanar el DNI a tots els jugadors per tal de verificar la seva inscripció a la lliga.
  • Tot l’equip haurà de fer acte de presència al camp 15 minuts abans de començar el partit.Transcorreguts 10 minuts de l'hora d'inici, de no presentar-se un equip contrari, l'equip que estava al camp pot optar per:
  •     Guanyar el partit per W.O. (En aquest cas s’aplicaria sanció per No Presentat)
  •     Jugar el temps que restava fins l'hora  final de partit (si l’equip contrari ho accepta).
  •  La puntuació serà de 3 punts per partit guanyat i 1 punt per partit empatat.
sancions
No presentat
A/ Incompareixença d’un equip o equip present però incomplet per primera vegada es sancionarà amb:
Donar per perdut el partit pel resultat establert en el Reglament Tècnic en qüestió (3-0).

B/ Incompareixença d’un equip o equip present però incomplet per segona vegada es sancionarà amb:
Donar per perdut el partit pel resultat establert en el Reglament Tècnic en qüestió (3-0).
Es restaran 3 punts de la seva classificació.

C/ Incompareixença d’un equip o equip present però incomplet per tercera vegada es sancionarà amb:
Desqualificació de la competició

ajornaments
Durant el desenvolupament de tota la lliga, es podrà demanar UN ajornament per equip, sempre i quan es la corresponent petició tingui entrada a Can Caralleu com a mínim 48 hores hàbils abans de  l'hora fixada per a  la celebració de l'encontre.

Aquests partits es jugaran a la jornada destinada a la recuperació d’ajornats o es buscarà una data entre setmana per tal de poder jugar-los.

comitè de competició

Un Comitè format per tres membres de l’equip de Can Caralleu s’encarregarà de resoldre qualsevol incidència, reclamació o imprevist que succeeixi durant la competició, així com de mediar davant de diferents interpretacions de la normativa.

-          Totes les targetes vermelles directes tindran mínim un partit de sanció.
-      Les targetes vermelles per doble amonestació seran valorades pel Comitè, per tal de decidir les sancions oportunes.

El Comitè però  decidirà les sancions que cregui oportunes em funció de la gravetat de cada actuació.

mínim de jugadors
El partit no es podrà començar si no hi ha un mínim de 5 jugadors per equip.

àrbitres
Can Caralleu designarà els àrbitres per cada partit. Aquests seran preferentment persones amb formació específica per a l’arbitratge de l’esport en qüestió. Els àrbitres aixecaran acta del partit en la qual expressaran de forma objectiva totes les incidències.

uniformitat dels equips
Tots els equips hauran d’anar equipats  tal i com exigeixen els Reglaments Tècnics de cada esport de manera uniforme i amb numeració específica.
En cas que un jugador porti una samarreta sense número no se li  contabilitzaran els gols a la classificació de golejadors.

entrades i sortides
Les entrades i sortides es realitzaran per la porta de ferro on hi haurà un responsable de Can Caralleu.
Preguem als equips que la sortida es faci de la forma més ràpida possible per tal d’evitar aglomeracions en els  vestidors.

Tots els jugadors han de complir la normativa d'usuaris del CEM Can Caralleu.
Queda absolutament prohibit fumar en tota la instal·lació.

vestidors
En el calendari estan assignats els vestidors per a cada equip. Per tant aquests seran els únics vestidors que es podran fer servir.